תקנון לתערוכת הבולים הלאומית נטבול 2021

מטרת התערוכה

תערוכת הבולים הלאומית הווירטואלית "נטבול 2021" מיועדת לקידום הבולאות בישראל ולאפשר לאספנים ישראלים להציג את אוספיהם בפני הקהל הרחב. התערוכה נערכת במתכונת וירטואלית לנוכח הנסיבות המיוחדות שנוצרו בשל התפשטות וירוס הקורונה.

ארגון

התערוכה מאורגנת על ידי התאחדות בולאי ישראל והיא נערכת על פי כללי איגוד הבולאים העולמי (ה-FIP). ניהול התערוכה מתבצע באמצעות וועדה מארגנת, אשר הרכבה נקבע על ידי נשיאות ההתאחדות. התערוכה תתקיים בין התאריכים 1.3.2021 ל-31.3.2021.

כללי התערוכה

התערוכה תיערך על פי התקנות הבאות:

 1. התקנות הכלליות של איגוד הבולאים העולמי (ה-GREX).
 2. התקנות הכלליות להערכת תצוגות תחרותיות של איגוד הבולאים העולמי (ה-GREV).
 3. התקנות המיוחדות להערכת תצוגות בתערוכות של איגוד הבולאים העולמי (ה-SREVs).

השתתפות בתערוכה

השתתפות בתערוכה תתאפשר אך ורק לחברי התאחדות בולאי ישראל, בין אם הם חברים בהתאחדות באופן אישי ובין אם הם חברים באגודה בולאית המסונפת להתאחדות.
הוועדה המארגנת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות בקשה לכלול אוסף בתערוכה.

אגפי התערוכה

התערוכה תכלול את האגפים הבאים:

 1. אגף לא תחרותי (ללא שיפוט)
 2. אגף מסורתי
 3. אגף תולדות הדואר
 4. דברי בולים
 5. דואר אוויר
 6. דואר חלל
 7. בולאות תמטית
 8. מקסימפיליה
 9. בולי הכנסה
 10. גלויות דואר
 11. בולאות מודרנית (משנת 1980 ואילך)
 12. תצוגות במסגרת בודדת.

עבור תצוגות של מסגרת בודדות יש לציין בטופס 12 (X), כאשר במקום X יופיע מספר בין 2 ל-11 על פי הטבלה לעיל ובהתאם לשיוך הבולאי של האוסף. למשל, תצוגה תמטית במסגרת בודדת תסומן כ-12(7).

חבר השופטים

כל התצוגות באגפים התחרותיים ישפטו על ידי חבר שופטים אשר יכלול שופטים אשר אושרו על ידי התאחדות בולאי ישראל לשפוט בתערוכות לאומיות. תוצאות השיפוט בתערוכה יוכרו על ידי התאחדות בולאי ישראל כאילו הושגו בתערוכה לאומית רגילה.

עמודי התצוגה והמסגרות

 1. המציגים המשתתפים נדרשים להעביר לוועדה המארגנת סריקות של עמודי התצוגה שלהם בפורמט jpg ברזולוציה של לפחות 300 dpi.
 2. כל מסגרת תצוגה תכלול 16 עמודי 4A או 8 עמודי 3A, או 12 עמודים שלא יעלו בגודלם על 30X30 סנטימטר.
 3. דפי התצוגה יהיו לבנים או בגוון בהיר בלבד.
 4. התצוגות יהיו כתובות בעברית או בשפה רשמית של איגוד הבולאות העולמי (אנגלית, צרפתית, גרמנית, רוסית או ספרדית).
 5. תצוגה בולאית באגפים התחרותיים תכלול 3, 4 או 5 מסגרות תצוגה. תצוגה המשתתפת באגף התצוגות במסגרת בודדת (אגף מספר 12) תכלול מסגרת אחת בלבד.
 6. תצוגות הנכללות באגף הלא תחרותי (אגף מספר 1) יכולות להיות בכל גודל, על פי החלטתה הבלעדית של הוועדה המארגנת.

הרשמה לתערוכה

 1. כל המעוניין להציג בתערוכה נדרש למלא טופס הרשמה. את הטפסים יש לשלוח לקומיסר הכללי לא יאוחר מיום 1.2.2021. לכל טופס תצורף סריקה של דף הפתיחה של האוסף (בפורמט jpg ברזולוציה של לפחות 300 dpi).
 2. הוועדה המארגנת תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם התצוגה תתקבל להשתתפות בתערוכה אם לאו.
 3. החלטת הוועדה המארגנת תימסר למבקשים לא יאוחר מיום 7.2.2021.
 4. המציג אשר בקשתו התקבלה יעביר לקומיסר הכללי את סריקות עמודי התצוגה לא יאוחר מיום 15.2.2021.
 5. כל מציג ישלם את דמי ההשתתפות לא יאוחר מיום 28.2.2021.

דמי השתתפות

דמי ההשתתפות בכל האגפים יהיו בסך 20 ₪ למסגרת.

התחייבויות המציג

 1. באמצעות חתימה על טופס ההרשמה מצהיר המציג כי הוא קרא את תקנון התערוכה ומסכים לו.
 2. המציג מאשר בחתימתו כי כל הפריטים הנכללים בתצוגה הם בבעלותו ונמצאים ברשותו בעת משלוח הסריקות של דפי התצוגה.
 3. המציג מצהיר בחתימתו כי הסריקות משקפות נאמנה את דפי התצוגה שלו, ובכלל זה את מצבם של הפריטים, וכי הוא לא עשה שימוש בתוכנה לעיבוד תמונות או בכל אמצעי אחר לשינוי מצבו או גודלו של כל פריט הכלול בתצוגה.

ביקורת

 1. הקומיסר הכללי יהיה רשאי (אך לא חייב), על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציגים בתערוכה להביא את האוסף המוצג פיסית לידיו לצרכי ביקורת, וזאת עד חלוף 30 יום מיום סיום התערוכה. הביקורת כאמור תהיה אך ורק ביחס להתאמה שבין החומר הקיים לבין הסריקות שסופקו.
 2. על אף האמור בס"ק i לעיל, ביקורת כזו תהיה בגדר חובה עבור אוסף אשר זכה לראשונה בציון הנדרש על מנת להיות מוצג בתערוכה עולמית בחו"ל.
 3. במקרה ונמצאה בביקורת כאמור אי התאמה בין האוסף הקיים בפועל ובין הסריקות שסיפק המציג, או במקרה בו המציג לא הביא את האוסף לביקורת בזמן כאמור בס"ק i לעיל, תהיה הוועדה המארגנת רשאית לפסול את תוצאות השיפוט ביחס לאותו אוסף.

כתובת

 1. הקומיסר הכללי של התערוכה הוא מר יורם לוביאניקר.

  כתובתו: רחוב נמל תל אביב 40, תל אביב 6350671

  דואר אלקטרוני: lubianiker@gmail.com

  טלפון: 054-5402723